I am what I am; I will be what I will be.

Sunday, June 17, 2012

පුණ්‍ය භූමිය
නැතිනම් අවකාශයක්
සිතන්නට,
විකසිත නොවේ නම් පරිකල්පනය
ඔබ සෙවනේ,
අරා සිටීනම් අප ගත, සිත, ආත්මය
අදෝජීවීන් බුද්ධි හීන
සරමින් නරපතීන් මෙන්,
තිබෙනුයේ කෙසේද
එවන් තැනක
පුණ්‍ය භූමියක්?බියාසි, උත්තර්කන්ද්, 26 මැයි 2012

No comments:

Post a Comment